آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 بهمن 1397
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه جیرفت
حامیان: دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت، مجتمع آموزش عالی بم، فرمانداری شهرستان جیرفت، سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، سازمان تعاون روستایی جنوب کرمان، شرکت کشت و صنعت جیرفت، سیویلیکا، بانک تجارت، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، سازمان حفاظت محیط زیست، مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -44 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -148 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -69 روز مانده
لیست کامل فرم های داوری
فرم ارزیابی داوران
آیا عنوان مقاله مناسب بوده و با متن همخوانی دارد؟ آیا چکیده مقاله جامع، مناسب و بدون اشکال علمی است؟ آیا کلمات کلیدی کافی و مناسب است؟ آیا مقدمه مقاله جامع، مناسب و بدون اشکال علمی است؟ آیا مواد و روش های مقاله جامع، مناسب و بدون اشکال علمی است؟ آیا نتایج و بحث مقاله جامع، مناسب و بدون اشکال علمی است؟ آیا منابع مقاله طبق فرمت است و با متن مقاله همخوانی دارد؟ آیا جداول و نمودارها صحیح تنظیم شده است؟ نظریه نهایی شما در مورد مقاله چیست؟ (نیاز به تغییرات جزئی دارد، قابل قبول نیست، قابل قبول است، عال